ثبت تغییرات

افزون بر ثبت شرکت که امری الزامی است، تمامی تغییرات مربوط به امور شرکت‌ها که ممکن است در آینده ایجاد شود، نیازمند به ثبت در اداره ثبت شرکت‌ها است؛ شامل ورشکستگی، تغییرات اساسنامه، افزایش یا کاهش سرمایه شرکت، تصفیه و غیره.

لازم به ذکر است در صورتی که تغییرات شرکت ثبت نشود و پس از اعمال تغییرات، ضرر و زیانی از جانب شرکت برای اشخاص به وجود بیاید، عدم ثبت تغییرات مسئولیتی را که برای شرکت ایجاد شده است را از بین نبرده و شرکت ملزم به جبران خسارات وارده خواهد بود.

مدارک موردنیاز

  1. تصویر آگهی تاسیس شرکت
  2. تصویر کارت ملی و شناسنامه سهامداران و اعضای هیات مدیره
  3. لیست سهامداران همراه با مقدار سهم هر شخص
  4. شماره ثابت شرکت
  5. شماره همراه مدیرعامل
  6. نماینده شرکت جهت معرفی به اداره ثبت شرکت ها
  7. شرح تغییرات