دفاتر پلمپ

پس از ثبت شرکت، کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی به دفتری نیاز دارند تا تمامی هزینه‌ها و درآمد‌های خود را در آن‌ها جهت تحویل به اداره دارایی یادداشت کنند. به این دفاتر، دفاتر پلمپ می‌گویند که به صورت دفتر کل و دفتر روزنامه است و بر حسب کارکرد تعداد صفحات آن به ترتیب ۵۰/۱۰۰/۱۵۰ می باشد.

اشخاص در صورتی که کارکردی داشته باشند جهت مشخص نمودن عملکرد مالی خود مکلف به تکمیل این دفاتر هستند و در صورت عدم انجام این کار، علی الراس خواهند شد. چنانچه شرکت فعالیتی هم نداشته باشد باید عدم فعالیت خود را در قالب تسلیم این دفاتر به صورت سفید و خالی به اداره دارایی اطلاع بدهند.

مدارک مورد نیاز

  1. تصویر کارت ملی و شناسنامه اعضای هیات مدیره
  2. شماره ثابت و کدپستی طبق آخرین تغییرات شرکت
  3. شماره همراه،مدیر عامل،کدپستی و آدرس مدیر عامل
  4. تعیین تعداد صفحات دفاتر