مجوزات صنعتی

مجوزی است که اشخاص حقیقی و حقوقی با در اختیار داشتن آن می‌توانند در یکی از شهرک‌های صنعتی مشغول به تولید موضوع تصریح شده در جواز بشوند.

مدارک مورد نیاز

شخصیت حقوقی

  1. کپی اساسنامه
  2. اظهارنامه ثبت شرکت و آگهی رسمی

شخصیت حقیقی

  1. کپی کارت ملی و شناسنامه
  2. کپی کارت پایان خدمت