نوشته‌ها

معرفی شرکت های تجاری

با توجه به دامنه ی فعالیتی موسسه کاف که ثبت انواع شرکت ها و مشاوره در این خصوص یکی از انواع مختلف فعالیت های موسسه کاف است، در مقاله پیش رو با طرح پرسش های ذیل به بیان توضیحات در مورد انواع شرکت های تجارتی و بیان نکاتی در این خصوص می پردازیم.

منظور از شرکت تجاری چیست و انواع آن کدامند؟ تفاوت شرکت تجاری با شرکت مدنی چیست؟ منظور از شرکت شخص چیست؟ منظور از شرکت سرمایه چیست؟ به چه شرکتهایی شرکت مختلط می گویند؟ کدام انواع شرکت های تجاری شرکت سرمایه محسوب می شوند و کدام یک از انواع شرکت های تجارتی شرکت شخص محسوب می شوند؟

تفاوت شرکت سرمایه و شرکت شخص چیست؟

منظور از شرکت تجاری قراردادی است که میان دو یا چند نفر منعقد می شود و سرمایه مستقل وجدایی را از مجموع آورده های یکدیگر فراهم می کنند و به سازمان و تشکیلاتی خاص که برای رسیدن به مقصودی معین و مشخص ایجاد کرده اند، اختصاص داده و در سود و زیان های احتمالی در آن شریک یکدیگر قرار می گیرند. برای تشکیل شرکت ها حداقل وجود دو شخص هم قانوناً و هم در روند اجرای تشکیل شرکت تجاری لازم و ضروری است است؛ هم چنین لازم به ذکر است که شرکت تجاری بر خلاف شرکت مدنی دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده که این خود دارای آثاری است که در مطالب قبلی به آن اشاره کردیم.

چند نوع شرکت داریم؟

شرکت های تجاری مصرح در قانون تجارت هفت قسم هستند. شرکت تجاری سهامی عام و خاص، شرکت تجاری با مسئولیت محدود، شرکت تجاری تضامنی، شرکت تجاری نسبی، شرکت تجاری مختلط سهامی، شرکت تجاری مختلط غیر سهامی و شرکت تعاونی.

از میان شرکت های فوق الذکر در قانون تجارت در برخی از آن ها مسئولیت شرکا محدود به میزان آورده آنها در شرکت است و خارج از آن مسئولیتی به عهده آنها نیست! به این دسته از شرکتهای تجاری شرکت های سرمایه گفته می شود که عبارتند از شرکت سهامی عام و خاص،  شرکت با مسئولیت محدود و شرکت تعاونی.

دسته ای دیگر از شرکت های تجاری نیز وجود دارند که که مسئولیت شرکا در آن فراتر از میزان آورده آن هاست و فقط به میزان آورده خود مسئول قروض و تعهدات شرکت هستند. به این دسته از شرکت های تجاری شرکت های شخص گفته می شود که عبارت هستند از شرکت نسبی و شرکت تضامنی.

دسته ای دیگر از شرکت های تجاری وجود دارند که هم ویژگی شرکتهای شخص و هم ویژگی شرکت های سرمایه را دارند! به این دسته از شرکتهای تجاری شرکت های مختلط می گویند که شامل شرکت مختلط سهامی و شرکت مختلط غیر سهامی هستند.

شرکت های سهامی

شرکت سهامی شرکتی است که سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آن هاست. شرکتهای سهامی به دو نوع شرکت سهامی عام و شرکت سهامی خاص تقسیم می شوند. شرکت سهامی عام شرکتی است که موسسین آنها قسمتی از سرمایه شرکت را از طریق فروش سهام به مردم تامین می کنند و حداقل میزان سرمایه  شرکت در زمان تاسیس باید پنج میلیون ریال باشد. شرکت سهامی خاص شرکتی است که تمام سرمایه شرکت در زمان تاسیس توسط موسسین تامین می گردد و حداقل میزان سرمایه شرکت در زمان تاسیس در این شرکت باید یک میلیون ریال باشد.

باید توجه داشت در صورتی که  بعد از تاسیس، سرمایه شرکت به هر علتی از حداقل های فوق الذکر کمتر باشد باید ظرف یک سال نسبت به افزایش سرمایه تا میزان حداقل مقرر اقدام کرد یا شرکت را به انواع دیگر شرکتهای مذکور در قانون تجارت تبدیل نمود؛ در غیر این صورت هر ذینفعی می تواند انحلال شرکت را از دادگاه در خواست کند.

در شرکت سهامی عام تعداد شرکا باید حداقل پنج نفر باشد و در شرکت سهامی خاص حداقل تعداد  شرکا باید حداقل سه نفر باشد.

نکته قابل توجه در مورد شرکتهای سهامی این مورد است که این شرکت ها در هر صورت و به نحو مطلق شرکت تجاری محسوب می شوند حتی اگر موضوع فعالیت آنها یکی از اعمال تجاری ذاتی مذکور در ماده دو قانون تجارت نباشد. هم چنین علاوه بر تفاوت های ذکر شده در سطور فوق، این موضوع قابل ذکر است که در روند تشکیل شرکتهای سهامی عام نیاز به اخذ موافقت نامه و ثبت در سازمان بورس است در حالی که در شرکت های سهامی خاص این چنین نمی باشد.

شرکت با مسئولیت محدود

شرکت با مسئولیت محدودیت شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجاری تشکیل شده و هر یک از شرکا بدون اینکه سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد فقط تا میزان سرمایه ی خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات شرکت است.

شرکت با مسئولیت محدود وقتی تشکیل میشود که تمام سرمایه نقدی پرداخت و سهم الشرکه غیر نقدی نیز تقدیم و تسلیم شده باشد. باید به این نکته توجه داشت که سهم الشرکه های غیر نقدی هر کدام به هر میزان تقدیم شده اند باید در شرکتنامه قید شود. به این امر توجه نمایید که قیمت واقعی و حقیق سرمایه های غیر نقدی باید در شرکتنامه قید شود.

هر شرکت با مسئولیت محدود که خلاف موارد فوق الذکر تشکیل گردد با کل و شرکا در مقابل اشخاص ثالث حق استناد به این بطلان را ندارند و شرکایی که این بطلان به عمل آن هاست مسئولیت تضامنی خواهند داشت.

نکته ای که در مورد شرکت های با مسئولیت محدود باید دانست این مورد است که برخلاف شرکت های سهامی  که به آورده ی هر شخص سهام گفته می شد، در شرکت با مسئولیت محدود به آورده ی اشخاص سهم الشرکه میگویند و این سهم الشرکه نمی تواند به شکل اوراق تجاری قابل انتقال اعم از بی نام یا با نام و غیره دربیاید. حداقل شرکا در شرکت با مسئولیت محدود 2 نفر ممیباشد که شرط تشکیل و شرط بقای شرکت است .

شرکت تضامنی

شرکتی است که تحت اسم مخصوص برای امور تجارتی بین دو یا چند نفر با مسئولیت تضامنی تشکیل میشود؛ به این معنی که اگر دارایی شرکت برای پرداخت تمام قروض کافی نباشد هر یک از شرکا مسئول پرداخت تمام قروض شرکت است. هر توافقی بر خلاف این موضوع بین شرکا حاصل شود تنها در مقابل شرکاء نافذ و دارای اثر است و در مقابل اشخاص ثالث کان لم یکن می باشد همچنین این توافق حتما باید در شرکتنامه قید شود .

در بحث تشکیل و سرمایه اولیه و اسم شرکت، شرکت تضامنی مانند شرکت با مسئولیت محدود است. همچنین در شرکت تضامنی اگر سهم الشرکه یک یا چند نفر غیر نقدی باشد باید سهم الشرکه مزبور قبلا با توافق تمام شرکا تقدیم شود. شرکایی که بعدا وارد شرکت تضامنی خواهند شد نیز در مقابل بدهی های قبل ورودشان مسئولیت تضامنی دارند و همچنین کسی که از داخل شرکا خارج شود، دیگر هیچ مسئولیتی نخواهد داشت.

شرکت نسبی

شرکتی است که برای امور تجاری تحت اسم مخصوص بین دو یا چند نفر تشکیل و مسئولیت هر یک از شرکا به نسبت سرمایه ای است که وارد شرکت کرده است.

جز در مسئولیت شرکای شرکت نسبی، این شرکت در سایر موارد مانند شرکت تضامنی است.

شرکت مختلط غیر سهامی

شرکتی است که برای امور تجاری تحت اسم مخصوص بین یک یا چند نفر شریک با مسئولیت محدود بدون انتشار سهام تشکیل میشود. شریک ضامن، مسئول کلیه ی قروضی است که ممکن است علاوه بر دارایی شرکت پیدا شود و شریک با مسئولیت محدود کسی است که مسئولیت او فقط تا میزان سرمایه ای است که به عنوان آورده داخل شرکت کرده است. روابط شرکا با رعایت مقررات قانون تجارت تابع شرکت نامه خواهد بود.

اداره ی شرکت تابع به عهده ی شرکای ضامن و نظارت بر امور شرکت بر عهده شرکای با مسئولیت محدود است.

شرکت مختلط سهامی

شرکت مختلط سهامی شرکتی است که تحت اسم مخصوصی بین یک عده شرکای سهامی  و یک یا چند نفر شریک ضامن تشکیل می شود. شرکای سهامی کسانی هستند که سرمایه آنها به صورت سهام یا قطعات سهام متساوی القیمت در آمده و مسئولیت آنها تا میزان همان سرمایه ای است که در شرکت دارند.

شریک ضامن کسی است که سرمایه او به صورت سهام در نیامده و مسئول کلیه قروضی است که ممکن است علاوه بر دارایی شرکت پیدا شود. مدیریت شرکت مختلط سهامی با شرکای ضامن است و نظارت بر عهده ی هیات نظار خواهد بود. هیات نظار هیاتی است متشکل از حداقل سه نفر از شرکا و این هیات را مجمع عمومی شرکا بلافاصله بعد از تشکیل قطعی شرکت و قبل از هر اقدامی در امور شرکت معین می کنند؛ انتخاب هیات بر حسب شرایط مقرر در اساسنامه شرکت تجدید می شود و در هر صورت اولین هیات نظار برای یکسال انتخاب خواهد شد.

شرکت تعاونی

شركت تعاونی شركتی است از اشخاص حقیقی و حقوقی كه به منظور رفع نیازمندی های مشترك و بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی اعضا ازطریق خودیاری و كمك متقابل و همكاری آنان، موافق اصولی كه دراین قانون مطرح است، تشكیل می شود. تعداد اعضای شركت تعاونی نباید از ٧ نفر كمتر باشد. در واقع این نوع شرکتها نوعی تسهیل گر در امور خانوار ها می باشند و قانونی مجزا تحت عنوان قانون بخش تعاونی در این خصوص داریم.

انواع شرکت ها / تجاری و مدنی

با گذشت زمان و پیشرفت جوامع و تغییر در نوع کسب و کار، بازارها دچار دگرگونی شده و شراکت از روش های سنتی به روشهای بروز تر و در قالب انواع شرکت های تجاری سوق یافته است. اما با این وجود هنوز هم برخی از نیازهای اجتماعی در موضوع شرکت های مدنی دیده می شود. در این مقاله به توضیح انواع شرکت ها، ویژگی ها و تفاوت های آنان می پردازیم.
به طور کلی شرکت ها به 2 دسته تقسیم می شوند :
• شرکت های تجاری
• شرکت های مدنی

شرکت های تجاری

شرکت تجاری را اجتماع دو یا چند شخص حقیقی یا حقوقی به منظور انجام عملیات تجاری و کسب سود را گویند.
(راشدی اشرفی، علیرضا، حقوق تجارت کاربردی، ص 28-29)
شرکت های تجاری تایع یک سری قوانین لازم الاجرا بوده و مکلف اند قانون تجارت و مقررات اساسنامه را اجرا نمایند. به عبارت دیگر خط مشی ها و اصول راهبردی این شرکت ها و موسسات توسط قانون گذار مقرر گردیده است. طبق قانون تجارت شرکتهای تجاری به 7 قسم تقسیم میگردند که عبارت اند از :
1- شرکت با مسئولیت محدود
2- شرکت سهامی خاص و سهامی عام
3- شرکت تضامنی
4- شرکت نسبی
5- شرکت مختلط سهامی
6- شرکت مختلط غیر سهامی
7- شرکت تعاونی
شرکت های تجاری همیشه به اختیار شرکا به ثبت می رسند و با ثبت در اداره ثبت شرکتها رسمیت پیدا می کنند و بعد از ثبت شدن، شخصیتی مستقل از شرکای خود را صاحب می شوند که اصطلاحا به آن شخصیت حقوقی گفته می شود. این شخصیت مستقل همچنین باعث استقلال مالی آن شرکت می گردد یعنی اموالی که شرکا به شرکت وارد می کنند، جزو دارایی های شرکت محسوب می شود و تا زمانی که شرکت به فعالیت خود ادامه می دهد، طلبکاران شخصی شرکا شرکت، حق مراجعه به شرکت را ندارند.

شرکت های مدنی:

به بیان ساده ممکن است شما فردی باشید که ایده خاصی را در ذهن دارید اما سرمایه لازم برای اجرایی کردن این ایده را در اختیار ندارید بنابراین می توانید با مشارکت با فردی که سرمایه کافی برای اجرای این ایده را دارد، در ازای تقسیم سود و در قالب قرارداد مشارکت مدنی، شرکت مدنی را بوجود آورید. یا ممکن است شما سرمایه کافی برای ساخت یک ساختمان را در اختیار داشته باشید و فرد دیگری تخصص اجرا و ساخت این ساختمان را داشته باشد بنابراین با ایجاد شراکت مدنی میتوانید این کار را انجام دهید و در پایان کار شما و فرد مقابل طبق قرارداد مشارکت مدنی که با یکدیگر داشته اید، سود یا تعداد واحدهای این ساختمان را بین خود تقسیم کنید.

در حقوق مدني به دو معنای عام و خاص تعریف شده اند که در معناي عام، شرکت عبارت از عقدي است که در آن، طرفين سرمايه يا کار خود را براي رسيدن به سودی خاص جمع مي‌کنند.

در معناي خاص، شرکت يکي از عقود معيني است که همراه با اشاعه در حق مالکيت ايجاد مي‌شود و معمولاً نيز هر گاه در حقوق مدني از شرکت صحبت مي‌شود، هدف معنای خاص آن است.

ماده 571 قانون مدنی، شرکت مدنی را اینگونه تعریف نموده است:
شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکين متعدد در شيء واحد به نحو اشاعه.

از این تعریف اینگونه استنباط می گردد که شرکت مدنی، شرکتی است که در آن چند نفر به طور مشاع، مالک مال واحدي هستند؛ يعني هر يک در جزء جزء مال، داراي حق مالکيت هستند.
شرکتهای مدنی به دو نوع 1- اختیاری ( با اختیار و اراده شرکا به وجود می آید مانند شراکت مدنی در ساخت یک ساختمان) و 2- قهری ( با اختیار شرکا به وجود نمی آید مثل شراکت وراث در ارث) تقسیم می گردند.
شرکت مدنی شخص حقوقی محسوب نمی شود چون شخصیت هایی که طبق قانون تجارت به ثبت می رسند و رسمیت پیدا می کنند شخصیت حقوقی می گیرند در حالی که برای اینکه شرکت مدنی رسمیت قانونی پیدا کند باید شرکتنامه آن در دفتر اسناد رسمی تنظیم شود و این شرکتنامه به هیچ عنوان دلیلی بر اینکه شرکت مدنی شخصیت حقوقی پیدا کند نمی شود.
معروفترین شکل مشارکت مدنی، مشارکت در ساخت و ساز، مشارکت مدنی خصوصی و مشارکت مدنی با بانک است.

تفاوتهای شرکت تجاری و شرکت مدنی

1- علاوه بر شخصیت حقیقی ، شخصیت های حقوقی نیز دارای اقامتگاه وتابعیت هستند. از آنجایی که شرکتهای تجاری شخصیت حقوقی دارند پس دارای تابعیت و اقامتگاه مشخصی هستند. اما همانطور که گفته شد شرکت مدنی دارای شخصیت حقوقی نیست پس دارای تابعیت و اقامتگاه نیستند.
2- معاملات شرکتهای تجاری، طبق قانون تجارت تجاری محسوب می شوند و از آنجایی که شرکتهای مدنی تجاری نیستند، معاملاتشان نیز تجاری محسوب نمی شود.
3- عمر شرکت ها ممکن است محدود یا نامحدود باشد. در شرکتهای مدنی در صورتی که مدت تعیین نشده باشد شرکت به تقاضای هر یک از شرکا از بین می رود و در مورد آن مقررات مربوط به تصفیه و ورشکستگی قابل اجرا نیست.
4- شرکتهای مدنی همیشه حداقل با دو نفر قابلیت ثبت دارند اما در خصوص شرکتهای تجاری که طبق قانون تجارت به هفت قسم تقسیم میشوند، همیشه اینطور نیست و برای ثبت بعضی از شرکتهای تجاری مثل سهامی خاص وجود حداقل 3 شریک الزامی میباشد.
5- شرکتهای مدنی ممکن است به اختیار شرکا به وجود نیایند مثل شراکت وراث در ارث. اما شرکتهای تجاری همیشه به اختیار و اراده شرکا به وجود می آیند.